O szkole


    Organizacją polskiej szkoły-Szkoły Podstawowej w Kamienicy zajęła się już 17 lipca 1945 r. nauczycielka Karolina Napieracz.
Już z dniem 1 września 1945 r. rozpoczęto rok szkolny. Nazwa szkoły brzmiała: Pełna Zbiorcza Szkoła Podstawowa Koedukacyjna w Kamienicy. Pierwsze nauczycielki, które podjęły pracę w Szkole Podstawowej w Kamienicy posiadały kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Były to Karolina Napieracz, Kamila Niewęgłowska, Leokadia Brzozowiecka, Halina Suchecka, Irena Rogulska . Każda z nich pracowała 33 godz. tygodniowo. Średnio na jedną nauczycielkę przypadało 44 uczniów.

    Pierwsze miesiące pracy w powojennej szkole były trudne. Brakowało wszystkiego, włącznie z polskimi podręcznikami, kredą i atramentem. Do szkoły przyszły dzieci znacznie różniące się pod względem językowym i kulturowym. Od 1 września 1946 r. w szkole wprowadzono siedmioletni obowiązek szkolny. Nauczyciele stawiali na ścisłą współpracę ze środowiskiem oraz rodzicami, proponując powołanie Komitetu Rodzicielskiego. Zakładano organizacje młodzieżowe (OMTUR, Wici, ZHP, ZMO). W 1948 r. zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, dzieci opuszczające lekcje bez usprawiedliwienia i spóźniające się, karane były składkami pieniężnymi, a za zebrane pieniądze kupowano książki do biblioteki szkolnej.

    Na wizerunek szkoły w Kamienicy w latach 1945 - 1950 mieli wpływ jej kierownicy i nauczyciele. W 1953 r. przy współudziale ludzi z wioski nie związanych ze szkołą -(Józef Sypek Roman Kupczak) Karolina Napieracz doprowadziła do otwarcia Szkoły Podstawowej dla Pracujących, do której uczęszczało 21 uczniów (klasa VI i VII). K. Napieracz prowadziła również Szkołę Przysposobienia Rolniczego powiązaną z Podstawową Szkołą Wieczorową.

    Rozbudowę szkoły rozpoczęto w 1975 r., trwała ona prawie 10 lat i zakończyła się przekazaniem na potrzeby dzieci - kuchni wraz zapleczem kuchennym, sali gimnastycznej, 2 sal lekcyjnych i jadalni. W 1993 r. oddano do użytku boisko do piłki ręcznej i nożnej, skocznię do skoku wzwyż i w dal, trzy stoły do tenisa stołowego o nalewce betonowej, kosz z tablicą do koszykówki i plac zieleni.

    W roku szkolnym, 1966/67 kiedy szkoła zaczęła funkcjonować jako ośmioklasowa.

    Samorząd Szkoły Podstawowej w Kamienicy od początku zaangażowany był w sprawy szkoły, jej mienia, wyglądu, opinii, znaczenia w środowisku.
Od początku swego działania aż do dzisiaj jest współgospodarzem szkoły. Organizowano zabawy dochodowe, loterie fantowe, sprzedawano kartki świąteczne,
a dochód przeznaczano na fundację "Wszystko dla dzieci". Prowadzono również wspólnie z Policją kursy rowerowe dla dzieci i młodzieży.

    Na mocy ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania z dnia 15 lipca 1961 r. szkoła od września 1966 r. przeszła na ośmioletni tok nauczania.
W latach poprzednich obowiązywał model siedmioletnich szkół powszechnych oraz klas gimnazjalnych, podobnie jak miało to miejsce przed wojną.

    Jak można wywnioskować z analiz i zestawień liczba uczniów do lat siedemdziesiątych w szkole oscylowała w liczbie ponad trzystu dzieci. W następnych latach liczba ta stopniowo się zmniejszała. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych liczba uczniów wahała się w granicach dwustu i nie ulegała większym zmianom.

    Szkoła dysponowała też dodatkowym oddziałem w latach 1983/84. Była to klasa specjalna, która obejmowała uczniów nie nadążających w nauce za rówieśnikami. Oddział ten funkcjonował przez kolejnych siedem lat. W roku szkolnym 1988/89 utworzono tzw. klasę zerową dla dzieci sześcioletnich. Oddział ten funkcjonował przy szkole przez trzy lata. W wyniku niesprzyjających warunków lokalowych oddział ten został przeniesiony do Przedszkola w Kamienicy. W lutym 2000 r. została przegłosowana uchwała w Urzędzie Miejskim w Paczkowie o opuszczeniu budynku dotychczas przeznaczonego na Przedszkole i usytuowanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kamienicy. Działania te podjęto ze względów oszczędnościowych. Dlatego też od września 2000r. w szkole funkcjonuje pełny Oddział Przedszkolny. Od tego czasu nazwa szkoły brzmi Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy.

    W roku szkolnym 1990/91 wróciła do szkół nauka religii. W roku szkolnym 1992/93 wprowadzono również możliwość nauki języka obcego, oprócz języka rosyjskiego. Uczniowie klas V-VIII mieli możliwość nauki języka niemieckiego, jako obowiązkowego przedmiotu.

    W 2000 r. nastąpiła już pełna realizacja nowego modelu szkoły. Szkoły podstawowe stały się sześcioklasowe, utworzono gimnazja trzyletnie mające na celu przygotowanie do podjęcia nauki w szkole średniej.

    21 maja 2004 r. szkoła przyjęła imię Marii Konopnickiej. Odtąd jej pełna nazwa brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Kamienicy.

    Dzisiejsza szkoła daje uczniowi możliwość zdobywania wszelkich umiejętności, poszerzania swoich zainteresowań. Szkoła wspiera uczniów mających trudności w nauce na zespołach wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych i gimnastyce korekcyjnej. Atrakcją dzisiejszej szkoły stało się zastosowanie w nauczaniu technologii komputerowej.


Kierownicy szkoły w latach 1945-1969
lp.
imię i nazwisko
lata pracy
1
Karolina Napieracz
1945-1949; 1952-1960
2
Ferdynand Kupka
1949-1951
3
Ernest Miska
1951-1952
4
Mieczysław Gawin
1960-1962
5
Henryk Bieniecki
1962-1969

Dyrektorzy szkoły w latach 1970-2008

lp.
imię i nazwisko
funkcja
lata pracy
1
Edward Łyko Dyrektor powołany 1969-1975
2
Zofia Gorączko Dyrektor powołany 1975-1980
3
Małgorzata Filip Pełniąca obowiązki dyrektora 1980
4
Małgorzata Filip Dyrektor powołany 1980-1982
5
Halina Grocholska Dyrektor powołany 1982-1987
6
Dorota Siwak Dyrektor powołany 1987-1988
7
Eugeniusz Białek Dyrektor wybrany z konkursu 1988-1996
8
Barbara Tetłak Dyrektor wybrany z konkursu 1996-nadal

 

 

do góry

Kamienica na mapie Polski

U podnóża Sudetów położona jest najdłuższa w gminie Paczków malownicza wieś Kamienica Nyska. Jej łańcuchowa zabudowa ciągnie się wzdłuż rzeki Kamienna. W centrum wsi znajdują się główne ośrodki życia duchowego, kulturowego i społecznego. Są to Kościół, Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym.

Rys historyczny wsi Kamienica

    Pradolina rzeki Kamienicy zamieszkana była prawie nieprzerwanie od czasów neolitu, czyli około 2500 lat temu (wykazały to wykopaliska archeologiczne). Wioska leży u stóp północnych zboczy Gór Złotych na zachodnim krańcu województwa opolskiego. Ciągnie się na obszarze ponad 5 km i powierzchni 1300 h oraz położona jest około 300 m. n. p. m.

    Pierwszy raz nazwę Cameniza użyto w 1284 r. W swojej dalszej historii przyjmowała różne nazwy. W 1300 r.- Kempnicz, w 1930 r. Kamitz i nazwę Grenstal od 1936 do 1945 r. (z niemieckiego to - dolina graniczna) oraz Kamieniec.Ze względu na kojarzenie nazwy Kamieniec z Kamieńcem Ząbkowickim nadano wsi nazwę Kamienica Nyska.

   W toku dziejów historycznych całego dotyczącego nas terenu, Kamienica również podlegała dziejowym zawirowaniom. W 1363 r. bracia Runczin (Teodor, Jan, Michał, Paweł) zrzekli się w sądzie i przekazali na ręce biskupa teren Kempnicz i wszystko, co do niego należało: młyny, lasy, łąki, stawy rybne, pastwiska, itd. pod władanie Andreasa de Gosticz i Otto Rosla. Samodzielną parafią stała się Kamienica dopiero w 1851 r., wcześniej była filią Gościc. Pierwszym księdzem, który objął urząd proboszcza był w 1869 r. Johannes Schmidt, a od 1916 r. Karl Heimann. W latach 1932 - 1945 sprawował tę funkcję Franz Bernert.

    W 1918 r. w Kamienicy (Kamitz) założyły dom zakonny Siostry Elżbietanki Szare (Grauen Schwestern). W 1914 r. wzniesiono kościół Św. Jerzego na miejscu dawnego kościoła wczesnogotyckiego. W kościele znajdował się również, dzwon pochodzący z XIV wieku. Poświęcenie kościoła miało miejsce w drugą niedzielę października 1914 r., co stało się okazją do obchodzenia w tym dniu uroczystości ku pamięci tego wydarzenia. W kościele znajduje się barokowo - rokokowe wyposażenie z XVIII/XIX w. Na terenie wsi można spotkać tzw. krzyż pokutny kamienny stawiany niegdyś na miejscu zbrodni oraz domy mieszkalne z I połowy XIX w., które z biegiem lat na skutek niegospodarności i upływu czasu uległy dewastacji.

    Ciekawie przedstawiał się również stan ludności.
W roku 1784 było 918 mieszkańców;
w 1845-1549 mieszkańców;
w 1899-1260 mieszkańców;
w 1939-1184 mieszkańców.
W roku 1937 w wiosce mieszkało: 2 piekarzy, 2 handlarzy rowerami, 2 rzemieślników, 2 krawców, 6 szewców, 3 kołodziei, 2 gospodarzy rolnych, 3 stolarzy. Znajdowały się: 2 młyny, 2 kuźnie, 7 sklepów kolonialnych, 1 handlujący bydłem i 1 zajmujący się materiałami budowlanymi. Znajdowała się również spółka o nazwie Towarzystwo Elektryczne oraz Kasa Oszczędnościowa. W czasie wojny sytuacja nie była tak zła jak na owe czasy. Z Kroniki Szkolnej z 1938 r., możemy dowiedzieć się, że szkoła i wieś funkcjonowała normalnie, nie odczuwano zbytniego dyskomfortu, bo działania wojenne nie toczyły się bezpośrednio na tym terenie. Zapisy są prowadzone systematycznie od 25 sierpnia 1938 r. do 20 grudnia 1943 r. Ostatni zapis z 9 maja 1945 r. brzmi - Deudschland kapituliren (Niemcy kapitulowały) i jest napisany u dołu strony kończącej zapisy z 1943 r., wycięte są natomiast stron obrazujące lata 1944 - 45.

    Pierwsze wiosenne miesiące 1945 r. przyniosły wyzwalanie nowych terenów oraz przesiedlanie ludności, która musiała opuszczać swoje domy w wyniku ustaleń Konferencji w Poczdamie. W Kamienicy akcję taką podjęto pod koniec sierpnia i tak ją wspomina naoczny świadek tego wydarzenia: "Niemiecki sołtys otrzymał polecenie powiadomienia wszystkich rodaków, że w ciągu jednej doby muszą się przygotować do opuszczenia domów. Każdy z nich mógł ze sobą zabrać tylko bagaż ręczny i ewentualnie to, co pomieścić zdoła na małym drewnianym wózku, który pociągnie za sobą. "

    W opustoszałej Kamienicy zaczynali gospodarować ludzie różnego pochodzenia, to, co nagle stało się ich własnością, przeszło ich oczekiwania i wyobrażenia. Murowane wieloizbowe domy, zabudowania gospodarcze pełne inwentarskich zwierząt, rolniczy sprzęt mechaniczny, doprowadzona energia elektryczna służąca nie tylko do oświetlenia, ale i do pracy urządzeń. Osiedleńcy nie przywiązywali jednak wagi do posiadanych lub możliwych do zgromadzenia bogactw na miejscu, bo były to jednak "te ziemie odzyskane", atmosfera tymczasowości wyraźnie ciążyła nad codziennym życiem. W ciągu następnych tygodni i miesięcy do Kamienicy zaczęli napływać do wsi nowi osadnicy, głównie z Żywiecczyzny i Kresów Wschodnich. Wieś była wówczas siedzibą gminy. Od 1945 r. zaczęła swoją działalność szkoła podstawowa. Likwidację analfabetyzmu w Kamienicy zakończono w 1952r.

    Życie kulturalne wsi i gminy zostało wzbogacone przez powstanie w 1946r. i rozpoczęcie działalności Publicznej Biblioteki Gromadzkiej oraz Gminnej Świetlicy. W 1946 r. założono także w Kamienicy Koło Gospodyń Wiejskich, skupiające 48 kobiet. Było to pierwsze KGW na Ziemi Nyskiej. Pierwszą przewodniczącą KGW była Wiktoria Motyka, po niej Władysława Wielek, Genowefa Krupa, Teresa Zarzecka, Bronisława Maślanka. Po zakończeniu działalności KGW kierowanego przez Bronisławę Maślanka nastąpiła przerwa w działalności tej organizacji. Ponownie ożywiła ją Stanisława Popiel. Obecnie we wsi prężnie działa KGW, a jego przewodniczącą jest Wiesława Nowakowska. Jedną z pierwszych organizacji społecznych, jaka powstała we wsi po wyzwoleniu była Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielem jednostki był Franciszek Śleziak. Agencja Poczty została otwarta w Kamienicy 11 listopada 1945r. pierwszym kierownikiem była Maria Zielińska. Od 1954-1977r. naczelnikiem poczty była Anna Barszcz. W tym czasie listonoszem był Tadeusz Szczotka. W 1984 r. powołano Radę Sołecką wsi Kamienica. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kamienicy została utworzona w marcu 1975r. Pierwszymi członkami i założycielami spółdzielni byli: Stanisław Piwowar, Józef Sypek, Józef Tetłak., Józef i Anna Karpeta, Stanisław i Agnieszka Śleziak, Jan i Katarzyna Rus, Franciszek i Michalina Stańco, Piotr i Stanisława Zeman. W 1976r. zamieniono starą ruderę na Wiejski Dom Kultury z kilkoma pomieszczeniami i dużą salą widowiskowo-taneczną. Przed 1962 r. kierownikiem biblioteki był Ludwik Romanek, od 1962r. Zofia Rogalska. Dziś funkcję bibliotekarza pełni Stenia Janczura. W 1970 r. zaczęto budować w Kamienicy remizę strażacka pod kierownictwem Jana Rusa i Mariana Kruczka. W 1981r. prezesem OSP został wybrany Dominik Maślanka. Naczelnikiem OSP jest Stanisław Żyrek. LZS Kamienica założono w 1950r. Pierwszym prezesem klubu był Stanisław Piwowar. Wieloletni oddani działacze sportowi w naszej wsi to Stanisław Tetłak, Władysław Caputa, Franciszek Dziasek, Józef Szczotka, Józef Tetłak, Tadeusz Błacha.

    Obecnie we wsi działają takie organizacje, jak: KGW, LZS, OSP, Towarzystwo Przyjaciół Kamienicy. Wspominaliśmy już o dawnych rzemieślnikach Kamienicy, warto wspomnieć o obecnych mieszkańcach wsi, którzy rozwinęli swą działalność, tworzą miejsca pracy dla współmieszkańców. W Kamienicy istnieje 9 sklepów, 1 bar, kilka zakładów usługowych, Agencja Pocztowa, filia RSP Wilamowa.


do góry

1842- 1910
poetka polska, prozaik, krytyk, publicystka

    Maria Stanisława Wasiłowska-Konopnicka urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Rodzice Józef i Scholastyka Wasiłowscy przybyli do Suwałk w 1841 roku ze swoją pierworodną córką Wandą urodzoną rok wcześniej w Warszawie. Józef Wasiłowski objął funkcję obrońcy prokuratorii guberni suwalskiej. Był również patronem trybunału (adwokatem). Młode małżeństwo zamieszkiwało w domu rejenta Jana Zapiórkiewicza przy obecnej ul. Kościuszki 31 (dawniej Petersburskiej 200). I w tym domu urodziła się 23 maja 1842 roku Maria Stanisława - przyszła wielka poetka. Wasiłowscy przebywali w Suwałkach jeszcze siedem lat. W ciągu tego okresu urodziło się czworo ich dzieci: Jan Jarosław, Laura Celina, Zofia i Jadwiga Julia. Zofia zmarła nazajutrz po urodzeniu i została pochowana na suwalskim cmentarzu.

    We wrześniu 1849 roku Wasiłowscy udali się do Kalisza. W Kaliszu w 1850 roku przyszła na świat najmłodsza siostra Marii - Celina Maria. W cztery lata później Scholastyka Wasiłowska osierociła liczną gromadkę dzieci. Po latach pisarka będzie często wspominać smutne sieroce dzieciństwo, trudne obowiązki, które spadły na najstarsze dzieci, a więc i na nią. Rok tylko była Maria na pensji Sakramentek w Warszawie i tam zetknęła się z Lizą Pawłowską, późniejszą Orzeszkową. Przyjaźń ich, scementowana wspólnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwała całe życie.

W 1862 roku Maria wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego - zubożałego ziemianina, dzierżawcę okolicznych majątków: Bronowa i Gusina. Po latach zajmowania się sześciorgiem dzieci i uczestniczenia w życiu towarzyskim Konopnicka zapragnęła poświęcić się pisarstwu.

    Debiutowała w 1875 roku wierszem w "Kaliszaninie". Cykl lirycznych wierszy "W górach" zamieścił w rok później "Tygodnik Ilustrowany". Konopnicka zachęcona dobrym przyjęciem wierszy przez rodaków i znajomych już pisarzy, m. in. Henryka Sienkiewicza, przeniosła się do Warszawy.

    W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet "Świt". Od 1890 przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej, współpracując z prasą krajową, zrzeszeniami polskimi na obczyźnie, Macierzą Szkolną, komitetami pomocy dla wywłaszczonej ludności Górnego Śląska i Wielkopolski, a także współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902). Bardzo szybko jej twórczość poetycka przepełniona patriotyzmem i szczerym liryzmem, stylizowana "na swojską nutę" zdobyła powszechne uznanie. Już w latach 1881, 1883 i 1886 ukazały się trzy kolejne serie poezji. Ten rodzaj twórczości kontynuowała pisarka przez całe życie. Była jednak nie tylko wybitną poetką, ale świetną nowelistką ("Mendel Gdański", "Miłosierdzie Gminy", "Nasza szkapa", "Urbanowa"). Zajmowała się także krytyką literacką ("Mickiewicz, jego życie i duch", "Trzy studia"). Trwałą i ciągle cieszącą się wielkim uznaniem częścią jej pisarskiego dorobku jest twórczość poetycka i prozatorska dla dzieci ("O Janku Wędrowniczku", "Stefek Burczymucha", "O Krasnoludkach i sierotce Marysi").

    W dowód uznania Maria Konopnicka z okazji jubileuszu 25-lecia twórczości w 1903 roku otrzymała w darze od narodu dworek w Żarnowcu koło Krosna. W latach 1905-1907 przebywała w Warszawie, organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin.

    Pisarka zmarła 8 października 1910 roku. W 25-lecie śmierci - 8 października 1935 roku na domu, w którym się poetka urodziła wmurowano pamiątkową tablicę.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO WYBORU PATRONA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W KAMIENICY

    Podsumowując pracę dydaktyczno-wychowawczą roku szkolnego 2002/2003 Pedagogiczna ustaliła, że w roku 2003/2004 należy dokonać wyboru patrona szkoły. Posiadanie patrona i sztandaru szkoły, sprzyja rozszerzaniu i wzmacnia oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze uczniów. Wniosek ten został przedstawiony na zebraniu Rady Rodziców we wrześniu 2003 roku i zyskał pełną akceptację. Na posiedzeniu 18 września 2003r. Rada Pedagogiczna, kierując się programem wychowawczym szkoły i programem jej rozwoju, wybrała 6 kandydatów, wśród których znaleźli się: Janusz Korczak, Jan Brzechwa, Maria Konopnicka, Maria Kownacka, Kornel Makuszyński, Julian Tuwim. Następnie dyrektor szkoły, Barbara Tetłak, zaproponowała, aby każda klasa wybrała jednego z kandydatów i przygotowała jego prezentację w III etapach:

1. wykonanie gazetki szkolnej celem zapoznania całej społeczności z kandydatami,
2. prezentacja w dniu 01.10.2003r.,
3. przeprowadzenie wyborów wśród uczniów przez Samorząd Uczniowski

    Wychowawcy wraz z uczniami przystąpili do pracy nad realizacją tych zadań. Uczniowie przygotowali prezentacje w ciekawej formie i przedstawili je na apelu szkolnym w dniu 01.10.2003r.
Kl. I prezentowała sylwetkę Jana Brzechwy
Kl. II prezentowała sylwetkę Juliana Tuwima
Kl. III prezentowała sylwetkę Marii Konopnickiej
Kl. IV prezentowała sylwetkę Kornela Makuszyńskiego
Kl. V prezentowała sylwetkę Marii Kownackiej
Kl. VI prezentowała sylwetkę Janusza Korczaka

    Informacje o wybranych bohaterach umieszczono na gazetach szkolnych i klasowych. Wychowawcy wraz z uczniami zostali zobowiązani do zapoznania się z wybranymi postaciami, zasięgnięcia informacji w mediach, rozmowy z rodzicami i prowadzenia dyskusji klasowych w celu dokonania, wyboru patrona. W dniu 03.10.2003r. odbyło się głosowanie całej społeczności szkolnej. Uczniowie otrzymali karty do głosowania i udali się do urny wyborczej. Nad wyborami czuwała komisja powołana przez Samorząd Uczniowski. W wyniku przeprowadzonego głosowania, uczniowie klas I-VI, wyłonili dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, byli nimi: Maria Konopnicka i Jan Brzechwa. Ustalono drugą turę wyborów na dzień 15.10.2003r. Dni dzielące od ostatecznego głosowania miały służyć uczniom i wychowawcom do głębszej refleksji nad wyborem patrona. W wyniku II tury wyborów większość głosów otrzymał Jan Brzechwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż Biblioteka Publiczna w Paczkowie nosi imię Jana Brzechwy, podjęliśmy decyzję, aby naszym patronem została Maria Konopnicka.

    Oto kilka wypowiedzi uczniów, przemawiających za naszym wyborem:

" Moim zdaniem Maria Konopnicka bardzo kochała dzieci, o nich pisała, pomagała biednym, jest dla mnie wzorem do naśladowania". - uczeń kl. V

" Cieszę się, że zwyciężyła Konopnicka, bo podobała mi się bajka "Na jagody ", też zrobię mamie niespodziankę". - uczeń kl. II

" Babcia czytała mi baśń " O krasnoludkach i o sierotce Marysi ".Zapamiętałam bardzo ważną prawdę życiową: zło zwyciężaj dobrem ". - uczeń kl. VI

    Z chwilą uzyskania akceptacji przez Organ Prowadzący na proponowaną Marię Konopnicką jako patrona naszej szkoły, podjęto następujące grupy zadań:

I Wybór Patrona
II Praca wokół Patrona - popularyzacja sylwetki
III Formalności związane z nadaniem imienia i wręczenie sztandaru
IV Uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru w dniu

21 maja 2004 roku.


do góry

Wśród tylu naszych szalonych marzeń
Wśród myśli nie poukładanych
Wchodzimy w życie niepewnie jak dzieci
Jak małe wątłe bańki mydlane

Kolejne lata odciśnięte na stopach
O przeszłych dniach nie dają zapomnieć
Jak zawsze rano dzień się budzi
Rośniemy tak na lepszych ludzi

Refren: Pod naszym niebem, na naszej ziemi
W tym domu, który zbudujemy sami
Nigdy nie braknie nam siebie
Nigdy nie braknie nam siebie

Choć czasem niebo chowa swe gwiazdy
A droga wciąż się wije bez celu
Choć czasem sił nam zabraknie by szukać
A ziemia pachnie zmęczoną ziemią

Wtedy ta jedna zostaje nadzieja
Że jeszcze kiedyś lepiej nam będzie
I z czterolistną koniczyną
Zdążymy złapać nasze szczęście


do góry

Dyrektorem szkoły jest
mgr Barbara Tetłak

W NASZEJ SZKOLE PRACUJĄ:

Małgorzata Żyrek
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. I
pedagog

Agnieszka Ćwik
nauczyciel dyplomowany
edukacja przedszkolna
wychowawca kl. III

Łucja Lachwicka
nauczyciel dyplomowany
edukacja przedszkolna
grupa „0”
biblioteka

Anna Dragan
nauczyciel kontraktowy
j. angielski,
wychowawca kl. IV

Aneta Sypek
nauczyciel dyplomowany
j. polski
historia,
wychowawca kl. V

Daniel Kokoszka
nauczyciel kontraktowy
matematyka,
wychowawca kl. VI

Bartłomiej Gawdonowicz
nauczyciel kontraktowy
wychowanie fizyczne
wychowawca kl. VII

Agata Chromik
nauczyciel dyplomowany
religia

Danuta Lech-Pulit
nauczyciel dyplomowany
zajęcia komputerowe

Maria Głębicka
nauczyciel dyplomowany
plastyka

Aneta Płoskonka
nauczyciel kontraktowy
zajęcia logopedyczne

Barbara Tetłak
nauczyciel dyplomowany
przyroda
dyrektor szkoły

Aneta Hamerla-Glińska
nauczyciel dyplomowany
j. niemiecki

Maria Wołków
nauczyciel dyplomowany
j. polski

Justyna Maciaszek
nauczyciel kontraktowy
grupa "poniżej 0"
edukacja przedszkolna

Joanna Kłoczko
nauczyciel dyplomowany
muzyka

Anna Tetłak-Walkarz
nauczyciel stażysta
świetlica szkolna
pedagog

Justyna Zalewska
nauczyciel dyplomowany
fizyka
biologia
chemia

Dotychczasowi nauczyciele szkoły w Kamienicy oraz lata ich pracy


lp.
imię i nazwisko
lata pracy
lp.
imię i nazwisko
lata pracy
lp.
imię i nazwisko
lata pracy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Karolina Napieracz

Leokadia Brzozowiecka

Kruz Halina

Niewęgłowska Halina

Rogulska Irena

Migdał Anna

Miska Ernest

Jarzycki Józef

Górnicka Krystyna

Zalewski Józef

Suchańska Emilia

Lawińska Maria

Lawiński Henryk

Olech Zofia

Sypek Stanisława

Parkosz Bronisława

Lejawa Barbara

Antkowiak Henryk

Mironienko Adela

Filip Józef

Karwat Reinhold

Andrusiów Józef

Łyko Edward

Dźwigniewski Adam

Filip Małgorzata

Tomczyszyn Benedykt

Posadowska Krystyna

Pytel Maria

Krawczyk Maria

Miodońska Aleksandra

Bieniecka Maria

Klimaszewska Anna

1945-1969

1945-1974

1945-1951

1945-1949

1947-1948

1949-1951

1950-1952

1951-1952

1951-1952

1952-1953

1952-1956

1953

1953

1953

1953-1988

1954-1963

1954-1963

1955

1956

1956-1963

1956-1963

1956-1959

1956-1975

1959

1960-1996

1960-1961

1961-1962

1961-1974

1963-1966

1963-1974

1964

1964-1970

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Robak Stanisław

Kaczmarska Lucyna

Główka Anna

Kisieluch Zdzisław

Gorączko Zofia

Pękała Witold

Pajestka Dalia

Zdrzałko Jadwiga

Robak Irena

Zdrzałko Stanisław

Wojtaś Janina

Tomeczek Krystyna

Kowalik Maria

Walkarz Maria

Grocholska Halina

Sidorowicz Janusz

Gondek Helena

Białek Eugeniusz

Siwkowska Wiesława

Werszner Elżbieta

Siwak Dorota

Tondytko Małgorzata

Tetłak Barbara

Cebula Bożena

Kozłowska Elżbieta

Kurowska Danuta

Puk Dariusz

Terka Ewa

Burba Halina

Hirkowska Dorota

Lech-Pulit Danuta

Żyrek Małgorzata

1965-1977

1965-1970

1966-1968

1966-1968

1966-1980

1967-1974

1967-1972

1969-1971

1969-1977

1969-1971

1970-2000

1971-1974

1971-1979

1972-2000

1974-2005

1975-1976

1978-1980

1979-1996

1979-1995

1981-1984

1982-nadal

1982-nadal

1983-nadal

1983- 1991

1984- nadal

1984

1984-2000

1984-1985

1995-1996

1986-1988

1986-1988
2000 - nadal

1988-nadal

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Caputa Jarosław

Popiel Stanisława

Napieracz Radosław

ks.Zając Marek

Ćwik Wacław

Chlebicka Agata

Kozłowski Stanisław

Włodarska Barbara

Specylak Janusz

Skowron Wiesława

Głębicka Maria

Świtała Paweł

Budzik Lucjan

Wolna Jolanta

Cygler Liliana

Bodyk Jarosław

Dworak Lesław

Antonowicz- Czykiel Wanda

Kubas-Nawłoka  Agnieszka

Trębacz Małgorzata

Robak Wiesława

Czajkowska Joanna

Lachwicka Łucja

Kubica Irena

Sypek Aneta

Surówka Anna

s. Pasiut Ewa

Salachna Martyna

Pawęska Małgorzata

Gudz Jacek

Mycak Renata

Marzena Bugańska

Daniel Kokoszka

1988-1992

1989

1990-2006

1990 - nadal

1992

1992-1993

1992

1992-1993

1992-1993

1992-1993

1992- nadal

1992-1993

1993-1994

1995-nadal

1996-1997

1996-1997

1996-1999

1997-2012

1998- nadal

1998

1999-2000

1999

.2000- nadal

2000-2001

2000-nadal

2001-2002
2004-2005

2002

2003

2004-2005

2006-2009

2006

2007-nadal

2012-nadal

do góry

Liczba uczniów w naszej szkole

klasa
liczba uczniów
chłopcy
dziewczęta
I
18
9 9
III
15
6 9
IV
9
3 6
V
9
4 5
VI
11 9 2
VII
7 4 3
razem szkoła
69
35
34


do góry

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dwóch budynkach.

Najmłodsi uczniowie w bardzo dobrych warunkach przygotowują się przez 3 lata do drugiego etapu nauczania w osobnym budynku szkoły, w którym mieści się sekretariat, pokój nauczycielski oraz klasa, w której prowadzone jest nauczanie indywidualne.

Drugi etap nauczania realizowany jest w drugim budynku szkolnym, w którym znajdują się również pomieszczenia przedszkola, świetlicy środowiskowej, sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka szkolna oraz kuchnia. Tutaj uczniowie mają do dyspozycji 4 klasopracownie, jasne, przestronne, bogato wyposażone w pomoce naukowe i środki dydaktyczne:


do góry

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień


do góry

Istniejące lub tworzone tradycje, zwyczaje i obrzędy szkolne.

tradycje i zwyczaje
forma realizacji
termin

Miesięczny dyżur uczniowski

"GOSPODARZ SZKOŁY"

-pełnienie klasowych dyżurów uczniowskich

-realizacja zadań przyjętych w ramach dyżuru

cały rok
Rozpoczęcie roku szkolnego -apel inauguracyjny 1 wrzesień

Ślubowanie uczniów klas I.

Święto KEN

Dzień Nauczyciela

-uroczysta akademia z udziałem rodziców, władz oświaty i całej społeczności szkolnej październik
Jesienne sprzątanie świata -prace na terenie wsi i otoczenia szkoły wrzesień
Święto Niepodległości -uroczysty apel listopad
Klasowe Andrzejki -spotkania klasowe listopad
Mikołajki -spotkanie z Mikołajem grudzień
Wigilijne spotkania

-jasełka

-wigilia klasowa

grudzień
Zabawa karnawałowa -quizy, konkursy, tańce, piosenki wybranego kraju styczeń
Tydzień Europejski -korowód wiosenny przez wieś, zabawy, konkursy sportowe, kawiarenka, loteria fantowa styczeń
Święto Wiosny-Konkurs na Marzannę -poszanowanie tradycji ludowych marzec
"Wielkanocny kogucik" -poszanowanie tradycji ludowych marzec
"Dzień Ziemi"-witamy wiosnę w czystym otoczeniu -prace porządkowe kwiecień

Festiwal Piosenki Dziecięcej

"Śpiewaj razem z nami"

-międzyszkolny i przedszkolny konkurs piosenki dziecięcej

-popularyzacja piosenki dziecięcej

kwiecień
Bezpieczna droga do szkoły -egzamin na kartę rowerowąą maj
Wystrój szkoły zgodnie z porami roku -gazetki, prace dzieci, dekoracje okien i korytarzy jesień, zima, wiosna, lato
Konkurs na pisankę -zdobienie jaj wielkanocnych kwiecień
Dzień Dziecka -wycieczki klasowe, zabawy sportowe czerwiec

Rodzinne uroczystości przygotowane w szkole:

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Rodziny

-impreza szklona z udziałem babć i dziadków

 

-spotkania klasowe

styczeń

 

maj

3 Maj-Rocznica uchwalenia Konstytucji -uroczysty apel maj

ŚWIĘTO SZKOŁY

Dzień Patrona

-konkursy, quizy na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej maj

Zakończenie roku szkolnego.

Pożegnanie absolwentów klasy VI

-uroczysta akademia czerwiec


do góry

W Kodeksie "Szkoły bez przemocy" znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony Kodeks definiuje wartości i normy postępowania, z drugiej zaś zawiera warunki-formalne i organizacyjne, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.

Kodeks został przygotowany przez Radę Programową kampanii "Szkoła bez przemocy".

Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresjii i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy i zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

do góry

Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na następnym etapie kształcenia.

Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.

Zmierzamy do tego, aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, bo stwarza to szansę, że zachęcimy każdego ucznia do uczenia się.

Realizację naszego celu będziemy opierać na partnerskich i przyjaznych relacjach między dorosłymi i dziećmi, pomiędzy rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.

Promujemy chrześcijański system wartości.

Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną.

Nasze zajęcia są atrakcyjne, dobrze zorganizowane, a sale lekcyjne dobrze wyposażone, kolorowe i estetyczne.

Nauczyciele są doskonale przygotowani do swojej pracy i doskonalą swoje kwalifikacje, zapewniają rozwój każdemu uczniowi, bardzo dobrze znają swoich uczniów.

Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

Szkoła jest ośrodkiem sportu i rekreacji, miejscem spotkań wielopokoleniowych, miejscem pielęgnowania tradycji i edukacji artystycznej.

W procesie wychowawczym chcemy, aby nasi uczniowie byli wrażliwi na dobro, prawdę, piękno, szanowali godność drugiego człowieka, rozwijali swoje zainteresowania, dbali o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, odróżniali dobro od zła.

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. Preferujemy duże zaangażowanie, udział i współodpowiedzialność rodziców w życiu szkoły.


do góry
Kontakt z nami:
e-mail: pspkamienica@tlen.pl
telefon: 77 431 68 45
adres: Kamienica 94
48-370 Paczków
woj. opolskie